RẠNG ĐÔNG HOLDING TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng ngày 30/06/2021, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổng kết hoạt động năm 2020 và hoạch định chiến lược, kế hoạch cho sự phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới. Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và các Tờ trình. Đối mặt với thị trường đầy biến động, cán bộ công nhân viên Công ty đã năng động, sáng tạo, biến nguy thành cơ, chuyển đổi và hoàn thiện mô hình kinh doanh phù hợp, đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ vững và phát huy văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời. Công ty đã tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm “Luôn luôn tốt hơn”, củng cố thị trường truyền thống và phát triển thị trường, khách hàng mới. Năm 2020, Công ty đạt được kết quả kinh doanh khá ấn tượng: Doanh thu thuần năm 2020 vươn đến 2.744 tỷ đồng, đạt 150 % kế hoạch, tăng trưởng 37% so với năm 2019. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch CoViD-19, song với nỗ lực tuyệt vời Công ty đã đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, an toàn với những kết quả tích cực: Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, quy mô tăng trưởng phù hợp với diễn biến thị trường và nền kinh tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động. Trước tình hình dịch bệnh CoViD-19 còn phức tạp Công ty đã tổ chức cho cán bộ công nhân viên làm việc online và lưu trú tại Công ty, đảm bảo an toàn cho người lao động, gia đình, Công ty và cộng đồng. Công ty đề ra doanh số năm 2021 là 2.170 tỷ đồng, kế hoạch này dựa trên nguyên tắc thận trọng, tuy nhiên,  kế hoạch đưa ra hoàn toàn có khả năng thực hiện được. Kết quả thực hiện doanh thu năm 2020 là sự cố gắng, nỗ lực của tất cả cán bộ công nhân viên, các đơn vị, phòng ban, ban điều hành, luôn cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu, để cung ứng những sản phẩm chất lượng cho khách hàng.

Ông Hồ Đức Lam – CT. HĐQT phát biểu tại Đại hội